РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

DEKRA
 • Објавено на: 31/01/2019
Опис на компанијата

За потребите на нашиот клиент, компанија од прехрамбената индустрија, Декра ја огласува следната позиција:

 • Раководител на производство и контрола на квалитет
Опис на работното место
 • Го координира и организира производството на сокови, каши и други преработки, согласно годишниот и месечниот план;
 • Ги дефинира потребите од репроматеријали и суровини врз основа на месечниот и годишниот план;
 • Се грижи за рационално користење на работна рака, репроматеријали, суровини како и користење на средствата за производство;
 • Ја следи контролата на квалитет на сите примени репроматеријали, суровини, полупроизводи и амбалажа;
 • Дефинира постапка за производство за сокови и преработка на овошје;
 • Организира редовна контрола на готовите производи, водата, согласно важечките прописи и соработка со овластените институции за таа намена;
 • Се грижи за едукација на стручните, раководините и останатите производствени кадри;
 • Дава предлози за прием, прераспределување на работниците во рамките на систематизација и потребите во процесот на производство;
 • Го организира производството, распоредот на вработените по работни места и смени;
 • Дава налог на технолозите и сменоводителите за производство;
 • Врши контрола на користењето на репроматеријали и суровини;
 • Ги одобрува работните налози за потрошените репрометеријали и суровини, количина на производство и остапува од нормативите на потрошувачка;
 • Врши контрола на придржувањето на производството кон рецептурите доставени од стручната служба на матичната компанија во однапред дефинираната постапка за производство;
 • Го организира процесот на преработка на овошје, сместување и чување на полупроизводите во складиште;
 • Води архива за извршените здраствени хигиено- биолошки анализи на готовите производи;
 • Води евиденција за санитарните прегледи на вработените;
 • Се грижи за одржување на хигиената во друштвото;
 • Го организира и контролира чистењето на опремата и средствата;
 • Се придржува кон мерките за ХТЗ и ППЗ;
 • Должен е да биде лојален кон друштвото и да ја чува совесно и строго деловната тајна.

 

 

 

Потребни квалификации
 • Завршено Виско Образование- Технолошка струка, предност Прехрамбен смер;
 • Минимум 5 години работно искуство на иста или слична позиција;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Одлично владеење на MS Office package;
 • Возачка дозвола- Б категорија.
Професионални знаења и способности
 • Способност за менаџирање и контролирање на работата и обврските;
 • Одлични интерперсонални вештини и способност за работа во тим;
 • Одлични комуникациски (усни и писмени) и презентациски вештини;
 • Конструктивен пристап кон работни предизвици и цели;
 • Проактивност, одговорност, систематичност и ориентираност кон остварување резултати;
 • Позитивен ментален став;
 • Способност за организирање задачи според приоритет, работа под притисок и кратки рокови.
Дополнителни информации

Кандидатите кои се заинтересирани и ги исполнуваат горенаведените услови своите професионални биографии можат да ги испратат на: job@dekra.mk

Крајниот рок за аплицирање е: 03/03/2019

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на интервју.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Детали за огласот
 • Место: Скопје, Македонија
 • Истекува на: 03.03.2019
 • Емаил за апликација: job@dekra.mk
 • Индустрија: Прехрамбена, Проекти/Развој/Систем и Контрола на квалитет, Производство
 • Вид на вработување:
  Полно работно време на неопределено
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.