Додади бесплатен оглас

DEKRA не сноси никаква одговорност за навременост, потполност и вистинитоста на содржината на огласите, нивната сигурност, легалност, ниту дава гаранција за квалитет на понудените услуги од страна на огласувачите.

Огласувачите на DEKRA веб страната не можат да ја повикаат DEKRA на било каква одговорност за евентуалната штета која ја претрпеле или им ја нанеле на трети лица, а која може директно или индиректно да се поврзе со (не) објавувањето на бесплатниот оглас на страната.

Сите евентуални спорови настанати помеѓу огласувачите и корисниците ќе се решаваат исклучиво помеѓу корисникот и огласувачот и DEKRA не сноси никаква одговорност за штета која би можела да настане како последица од вака воспоставениот однос.