Опис на бараниот профил

За да овозможиме квалитетна услуга и заедно да дојдеме до посакуваната цел, избор на најкомпетентниот кандидат за бараната позиција, клиентот ги пополнува следните ставки:

  РАБОТНО МЕСТО (задолжително)

  ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО (работни задачи, функции и одговорности)

  ПОСТАВЕНОСТ ВО ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА (кому директно одговара и доколку позицијата е раководна, со колкaв тим раководи)

  ЗНАЕЊА (познавање на процедури, специфични барања на работата)

  ВЕШТИНИ (познавање на работа со компјутери, софтверски програми, странски јазици и сл.)

  СТЕПЕН И ВИД НА ОБРАЗОВАНИЕ

  СЕРТИФИКАТИ / ДОЗВОЛИ / ЛИЦЕНЦИ

  ПРЕФЕРИРАНО РАБОТНО ИСКУСТВО (работно место, индустрија и времетраење)

  ОСТАНАТО (што не е дефинирано во претходните ставки)


  УСЛОВИ ЗА РАБОТА КОИ ГИ НУДИ КОМПАНИЈАТА

  КОМПЕНЗАЦИЈА И БЕНЕФИЦИИ

  МЕСЕЧНА НЕТО ПЛАТА

  ТИП НА ВРАБОТУВАЊЕ (неопределно, определено, ако има пробен период како е дефиниран)

  ПОЛИТИКА НА ПЛАТИ (бонуси, надоместоци, пораст на плата и критериуми за истите)

  БЕНЕФИЦИИ (доколку ги има истите да се наведат)


  ОСТАНАТИ РАБОТНИ УСЛОВИ

  МОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЛИЧЕН РАЗВОЈ (тренинг, едукација)

  ЛОКАЦИЈА

  РАБОТНО ВРЕМЕ


  ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

  ИМЕ НА КОМПАНИЈА (задолжително)

  АДРЕСА (задолжително)

  ДЕЈНОСТ (задолжително)

  КОНТАКТ ЛИЦЕ (задолжително)

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ (задолжително)

  ЕМАИЛ (задолжително)

  Ве молиме одговорете на сите горенаведени ставки, за секоја позиција посебно.

  Со почит,
  DEKRA тим