Анкети и истражувања

Спроведуваме разновидни анкети и истражувања за да добиеме витални информации за пазарот, како и увид во законските регулативи за пазарот на труд, трендовите и движењата на работната сила, сè со цел да обезбедиме поддршка за компаниите во делот на раст и развој на човечкиот капитал.

DEKRA принципи

  • Обезбедуваме информации кои се во служба на потребите на клиентот.

  • Гарантираме доверливост на информациите и добиените податоци.

  • Негуваме професионална одговорност кон нашите клиенти.

  • Резултатите од истражувањето ги споделуваме навремено и ја гарантираме валидноста на истите.