Истражување на пазарот на труд

Спроведуваме истражувања на пазарот на труд со цел да добиеме витални информации за достапноста на работната сила, обезбедувајќи квалитативни и квантитативни податоци за пазарот.

DEKRA принципи

  • Обезбедуваме информации кои се во служба на потребите на клиентот.

  • Гарантираме доверливост на информациите и добиените податоци.

  • Негуваме професионална одговорност кон нашите клиенти.

  • Резултатите од истражувањето ги споделуваме навремено и ја гарантираме валидноста на истите.