Регрутација и селекција

РЕГРУТАЦИЈА

Регрутацијата вклучува лоцирање и привлекување на индивидуи со цел пополнување на отворените работни места на најефикасен можен начин.

Процесот на регрутација зависи од нивото на позицијата, како и од застапеноста на позицијата на пазарот на работна сила.

Со цел да ги лоцираме најкомпетентните кандидати за бараните работни позиции, ги користиме сите расположиви канали:


СЕЛЕКЦИЈА

Со цел пронаоѓање на кандидати кои најдобро ги пресретнуваат Вашите потреби, како и критериумите за селекција за одредено работно место, применуваме докажани методолошки практики, користејќи сеопфатен пристап при селекција на потребниот кадар кој вклучува:

  • Проверка на кратки биографии и креирање на потесна листа на кандидати.

  • Иницијален разговор со кандидатите за позицијата, компанијата, нивната компетентност за работната позиција, заинтересираност.

  • Психометриско тестирање кое го поддржува процесот на селекција преку тестирање на личните карактеристики и интелектуалната способност на кандидатите.

  • Бихејвиорално интервју со проверка на компетенции и вештини потребни за работното место, мотивација, вредности, работно сценарио/случај, проследено со проверка нa професионалното искуство на кандидатот.

  • Проверка на препораки.

DEKRA принципи

  • Применуваме индивидуален пристап со цел да обезбедиме решенија за Вашите потреби за квалификувани професионалци.

  • Ви овозможуваме сеопфатна и интензивна поддршка од нашиот HR тим.

  • Применуваме докажана методологија при регрутација и селекција на професионалци.

  • Фокусирани сме на долготрајно вработување на кандидатите.