Организациски дизајн

Организацискиот дизајн е резултат на процесот на обликување на организациската структура, со цел истатата да се усогласи со бизнис стратегијата, функциите, процесите и контекстот во кој компанијата постои.

РАЗВОЈ НА КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ

Политиките и процедурите ја сочинуваат рамката на функционирање и истовремено дефинираат формален систем на односи и задачи на сите нивоа во организацијата.

Врз основа на DEKRA методологија, експертиза и know how, креираме политики и процедури кои ја подобруваат ефикасноста и ефективноста на компаниите.

Чекори:


ДИЗАЈН НА РАБОТА, ПРОЦЕНА И МАПИРАЊЕ

Преку дизајнирање на формален систем, DEKRA им овозможува на своите клиенти да ги координираат и мотивираат вработените кон остварување на долгорочните компаниски цели.

Чекори:

  • Мапирање на работни процеси

  • Мапирање на работни места

  • Дизајнирање на работни места

  • Да се култивира средина на учење

  • Мапирање и вклопување на вработени на работни места и нивно усогласување во рамките на организациска структура.

DEKRA принципи

  • Нашите консултантски услуги се прилагодени на Вашиот бизнис.

  • Покриваме широк спектар на услуги од областа на човечките ресурси согласно Вашите потреби.

  • Применуваме сеопфатен и иновативен пристап.

  • Негуваме долготрајно партнерство и поддршка.