Транзиционирање “OUTPLACEMENT”

Нашата процедура за поддршка при процесот на транзиционирање е дизајнирана со цел да го олесни процесот на престанок на работниот однос како последица на стратегија за намалување на бројот на вработени, отпуштања, технолошки вишок и сл., преку обезбедување на навремени и соодветни транзициони решенија, како за работодавачите така и за вработените.

Нашите услуги вклучуваат:

  • Транзициони програми наменети за топ менаџмент

  • Индивидуални транзициони програми

  • “Барање на работа” работилници

  • Истражувања, информативни услуги, вклучувајќи информации за пазарот, индустријата, како и останати корисни информации

  • Networking

Нашите програми се прилагодени согласно ситуацијата и може да се применуваат индивидуално, како советување еден-на-еден, или групно, како групен тренинг / работилница.

DEKRA принципи

  • Нашите консултантски услуги се прилагодени на Вашиот бизнис.

  • Покриваме широк спектар на услуги од областа на човечките ресурси согласно Вашите потреби.

  • Применуваме сеопфатен и иновативен пристап.

  • Негуваме долготрајно партнерство и поддршка.