Овластен Сметководител

DEKRA
 • Објавено на: 06/11/2018
Опис на компанијата

Наш Клиент е  приватна компанија која работи во доменот на подготовка на здрава и готвена храна, под строго контролирани услови, која благодарение на својата високата професионалност и посветеност работи 9 години на македонскиот пазар. За нивните потреби, Декра ја огласува следната позиција:

 • Овластен Сметководител
Опис на работното место

Излени и влезни фактури

 • Изготвување на излезни фактури, нивна евиденција и наплата;
 • Прием на влезни фактури, нивна евиденција, навремено изготвување на вирмани за плаќање и достава до банки за нивно извршување;
 • Проверка на математичка исправност на излезни и влезни фактури ;
 • Проверка на исправноста на влезните фактури од аспект на Законот за ДДВ, а ако на влезните фактури има ДДВ, проверка дали добавувачот е ДДВ обврзник;
 • Поврзување на влезните фактури со приемница-испратница на добра и услуги;
 • Изготвување на испратници за добра и услуги и нивно поврзување со излезни фактури;
 • Изготвување и употреба на шифрарник по видови на добра и услуги, како и шифрирање на работењето по профитни центри;
 • Прием на влезни фактури од странски добавувачи, нивна евиденција, спроведување на постапка за девизно плаќање;
 • Регистрација на странски добавувач за задржување на данок;
 • Постапка за повраток на ДДВ од странски донатори;
 • Водење на евиденција за роковите на стасување за наплата и плаќање на побарувањата и обврските;
 • Водење на евиденција за роковите на стасување на авансните излезни и влезни фактури и нивно оформување во конечни;
 • Изготвување на извештаи до Народна банка на РМ;
 • Архива на документација за склучени деловни договори;
 • Изготвување на документи за порамнување на побарувања и обврски;
 • Пресметка и плаќање на персонален данок во сите случаи кога за тоа постои основ за пресметување.

Благајна – денарска, девизна, картичка за гориво

 • Сложување и уплата на дневен пазар;
 • Прием и исплата на готовина и картички за гориво од благајна;
 • Изготвување на дневен благајнички извештај;
 • Водење на евиденција за дадени и вратени аванси по вработени;
 • Изготвување на патни налози за службени патувања во земјата и странство и по основ на користење на сопствено возило за службени цели;
 • Пресметка и плаќање на персонален данок кога за тоа има основ при вршењето исплата од благајната;
 • Водење на евиденција по вработени по сите основи за исплата од благајната;
 • Комплетирање на благајната за картички за гориво со фискални сметки за нивно искористување.

Банкарски сметки – денарски, девизни, картица

 • Подигање на изводи од банкарските сметки;
 • Комплетирање на изводите со вирманите за извршените исплати и проверка дали сите поднесени вирмани за плаќање се исправно спроведени од страна на банките;
 • Чување на документацијата за отворените банкарски сметки, вклучително и потписните картони;
 • Комплетирање на банкарските сметки за картици со документите по основ на кои е извршено плаќањето.

Плата и надоместоци

 • Пријава и одјава на вработените;
 • Пресметка на плата;
 • Евиденција за пресметка на плата по вработен;
 • Пресметка и евиденција на исплатени надоместоци по вработен, со пресметка и плаќање на персонален данок, доколку постои основ за пресметување;
 • Пресметување и исплата на дивиденда и персонален данок;
 • Подигање и распределба на здравствени картони;
 • Изготвување и доставување на пропишани обрасци до надлежни институции;
 • Архива на документација за вработени.

 Кредитно работење

 • Архива на склучени договори за кредит;
 • Водење на евиденција за обврските по основ на кредити и нивна доспеаност;
 • Навремено изготвување на вирмани за плаќање на обврските по основ на рати и камати од кредит.

Деловен имот

 1. Архива за деловен простор и имот
 • договор за купопродажба;
 • документација ( договори, ситуации, градежни книги, фактури ) за извршени градежни работи за доградување и поправки на деловниот простор;
 • имотни листови;
 • полиси за осигурување;
 • евиденција на корисници на деловен простор.
 1. Архива за службени возила
 • договори и фактури за купопродажба на возила;
 • договори и фактури за наемнина на возила;
 • полиси за осигурување;
 • фактури за поправки и други набавки за возилата;
 • годишна регистрација, каско, зелен картон, одржување;
 • евиденција на корисници на возила.
 1. Компјутерска опрема
 • персонални компјутери;
 • сервери;
 • лаптоп компјутери;
 • принтери;
 • телефони;
 • друга опрема;
 • полиси за осигурување;
 • евиденција на корисници на компјутерска опрема.
 1. Мебел
 • работни маси и бироа;
 • работни столици и фотељи;
 • друг мебел;
 • полиси за осигурување;
 • евиденција на корисници на мебел.
 1. Вложувања
 • хартии од вредност;
 • оснивачки удели во фирми.

 

Останати работи

 1. Архива на документацијата за основање и сите измени;
 2. Постапки за добивање на документација за:
 • тендери
 • бонитет
 • јавни давачки
 • стечај
 • и друго
 1. Организација и спроведување на попис;
 2. Евиденција на корисници на мобилни телефони;
 3. Евиденција на корисници на интернет линии.

Контакт листа

 • УЈП, Министерства, Централен регистар, Судови;
 • Банки;
 • Осигурување;
 • Адвокат;
 • Сметководство.

Работни задачи на сметководството

 • Контирање и книжење на финансиска и материјална документација на синтетички и аналитички сметки;
 • проверка на веродостојноста на документацијата;
 • Пресметка на ДДВ и пополнување на пропишан образец;
 • одговорно и точно пресметување на излезно и влезно ДДВ;
 • Соработка околу организација и вршење на попис;
 • Пресметка на месечна обврска за данок на добивка со изготвување на образец и вирман за плаќање;
 • Работење со евентуални инспекција и ревизија;
 • Составување на извештаи за потребите на Државниот Завод за статистика;
 • Изготвување на годишна сметка;
 • Изготвување на консолидирана годишна сметка;
 • Изготвување на месечни извештаи за работењето;
 • Аналитичка евиденција на работењето по профитни центри;
 • Пресметка на амортизација на основните средства.
Потребни квалификации
 • Најмалку 3 години работно искуство од областа на сметководство;
 • Завршено Високо Образование од облсаста на екомонијата или бизнисот според ЕКТС;
 • Уверение за овластен лиценциран сметководтел;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско и сметководствено работење;
 • Познавање на Англиски јазик.
Професионални знаења и способности
 • Организираност, прецизност, аналитичност и флексибилност;
 • Способност за мултитаскинг и работа со крајни рокови;
 • Професионалност, работна етика и доверливост во однос на информации и податоци. 
Дополнителни информации

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги испратат на: smetkovodstvovf@gmail.com 

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 20/11/2018.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат директно контактирани од страна на клиентот и повикани на интервју. 

Детали за огласот
 • Место: Скопје, Македонија
 • Истекува на: 20.11.2018
 • Емаил за апликација: smetkovodstvovf@gmail.com
 • Индустрија: Производство, Сметководство, Финансии
 • Вид на вработување:
  Полно работно време на неопределено
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.